Koliko coaching traje?

Coaching sesija traje  oko 45 minuta. Naravno, sve do sat vremena je prihvatljivo.  Kada planirate coaching sesiju uživo, ostavite sat vremena. Jer, coaching je zasnovan na partnerstvu i poverenju. Gotovo sigurno ćete sa svojim coachem razmeniti i po neku neformalnu rečenicu. Ukoliko sesiju radite preko skype-a, planirajte onda tačno onoliko vremena koliko sesija zaista traje.

Jedna sesija na početku rada izmedju novog klijenta i coacha sama po sebi nije dovoljna.  Jedna tema se obradjuje u dužem vremenskom periodu. Na samom početku rada, praktukuju se sesije u intervalima 7-15 dana.  Tokom rada, klijent postaje sve osnaženiji, samosvesniji i sam preuzima ulogu svog coacha u nekim situacijama. Tada interval između sesija posteje duži. 
Važno je napomenuti: coaching se ne dešava na sesiji već između dve sesije. Sesija je pokretač, okidač, na sesiji se otvaraju opcije, kreiraju mogućnosti i definišu akcije. Uvidi, napredak i a-ha momentise dešavaju između dve sesije.

Proces se završava kada klijent i kouč zajedno ustanove da je cilj, postavljen na početku procesa ostvaren. Ne retko se dešava da je i premašen ili unapređen. Jedna od najvećih želja coacha je da bude otpušten. Tada je klijent dovoljno osnažen i sa jasnom vizijo i strategijom za dalje.

Kasnije, kada se uspostavi partnerski odnos i sinergija i, najvažnije, definiše tačno oblast u kojoj se radi coaching, i kada se klijent navikne na metodologiju, nauči kako da razmišlja i bez pomoći coacha moguće je jednoj temi posvetiti samo jednu sesiju.San svakog coacha je da bude otpušten! Da klijent izgovori rečenicu:" Mislim da sam sad dovoljno snažan/snažna. Dalje mogu sam/sama. Imam ideju, imam viziju, imam cilj, imam plan, imam energiju, imam motivaciju.... Hvala! "